praktikbeskrivelse

A. Beskrivelse af praktikstedet

 

Skriv i de hvide felter:

Institutionens navn:

Sct Paul Sogns menighedsbørnehave – Børnehuset teaterbørn og sct. Paula

Adresse:

Fredericiagade 84, b

Tlf.:

33152842

E-mailadresse:

Sct-paul@mail.dk

Hjemmesideadresse:

http://www.sct-paul.dk/

Åbningstider:

7-17

Specialiseringsmuligheder på praktikstedet:

For hurtigt overblik - sæt kryds ved de specialiseringsmuligheder, der er på praktikstedet. De 3 farver går igen nede i skabelonen nedenfor rettet mod de tre forskellige specialiseringsområder.

Dagtilbudspædagogik (Sæt kryds i det/de relevante felter)

x

Skole- og fritidspædagogik (Sæt kryds i det/de relevante felter)

 

Social- og specialpædagogik (Sæt kryds i det/de relevante felter)

x

vi har ikke specialpladser som sådan men har traditionelt nogle børn med udfordringer sprogligt eller socialt, og har oparbejdet en erfaring i dette som personalegruppe

Praktikstedets formål - jævnfør lovgrundlag:

https://www.retsinformation.dk/, http://www.sct-paul.dk/media/522261/2014-sct-aarsplanen.pdf, at støtte og anerkende og udfordre barnet i sin udvikling, i et åbent og inspirerende læringsmiljø. At arbejde med at møde den enkelte og med det sociale samspil i forhold til de 6 læringsmål og hvad vi finder relevant i forhold til børnenes udvikling. Vores fokus er på følgende værdier: rummelighed, ligeværd, integritet nærvær og meningsfuldhed

Beskrivelse af brugergruppen:

Børnehavebørn; fra vuggestuebarn til mere selvstændigt og socialt individ. De er generelt i proces hvor de fra at  koncentrere sig mest om at  sig selv åbner mere op for det sociale og verden udenfor..

Antal børn/unge/voksne:

22børn 4 voksne

Aldersgruppe:

3-6 år

Arbejdsmetoder:

Kort beskrivelse af praktikstedets pædagogiske praksis herunder teoretiske og metodiske grundlag. (Uddybes senere i relation til uddannelsesplanens videns- og færdighedsmål)

 

http://www.sct-paul.dk/media/522261/2014-sct-aarsplanen.pdf

Som et grundlæggende princip har vi anerkendelse. Anerkendelse i relationen, anerkendelse i kommunikationen, anerkendelse i mødet, forståelsen, handlingen og i samværet mellemmenneskeligt. Vi forsøger at forholde sig nysgerrigt åbent og undersøgende til børnenes ytringer og ønsker.

 Et andet princip er udvikling igennem leg, i legen er barnet selvbestemmende og selvforvaltende. Vi prioriterer legen højt,.bade fri leg og mere rammesat.

Vi arbejder funktionsopdelt, dvs at den enkelte voksne har en funktion feks en aktivitet i et rum, og børnene kan stort set vælge (med guidning) mellem de forskellige aktiviteter/ funktioner. De voksne står for funktionen og guider børnene i rammerne, afhængig af hvor styret aktiviteten er; legerum, værkstedsaktivitet tur mm. De voksne kan deltage mere eller mindre alt efter behovet, men hjælper gerne med at fastholde skelettet i legen hvis det behøves, ligesom vi hjælper med dialogen.

Fysiske rammer; ude og inde:

Faciliteter (herunder faciliteter i lokalområdet)

Vi er 2 gamle københavnerlejligheder, indrettet og ombygget til forskellige funktioner: køkken; spise, sove madlavning og spil samt andre mere rolige aktiviteter.

Legerum: forskellige figurlege, rollelege, konstruktion mm.- køkken, klodser lego mm

Tumlerum; fysisk aktivitet, tov, gynge trampolin, puder. Værksted: bygge male mm

Tur: legeplads museum, parker mm – lokalt eller langt væk – vi har ingen legeplads

Ansatte

(Antal og faggrupper – pædagogisk faggruppe og andre faggrupper)

3 pædagoger, heraf en leder, og en medhjælper

Dato for sidste revidering:

5-8 2015

 

 

 

 

B. Uddannelsesplan

 

Uddannelsesplan for 1. praktikperiode - Pædagogens praksis

Pædagogisk Grundfaglighed - Pædagogens praksis – 1. praktikperiode.

Området retter sig mod deltagelse i pædagogisk praksis inden for det pædagogiske arbejdsområde.

Kompetencemål: De studerende kan begrunde, tilrettelægge, gennemføre og evaluere pædagogiske aktiviteter gennem deltagelse i pædagogisk praksis på praktikstedet, herunder vurdere egne læreprocesser i praksis.

 

Vidensmål: Den studerende har viden om …….

Færdighedsmål: Den studerende kan ……..

Hvordan arbejder praktikstedet med det? Og hvordan understøtter praktikstedet den studerendes læring indenfor dette? 

 

 

praktikstedets målgrupper samt praktikstedets pædagogiske og samfundsmæssige opgaver,

anvende viden om praktikstedets samfundsmæssige

opgaver i tilrettelæggelsen af det pædagogiske arbejde,

Vi forholder os til vores målgruppe samt pædagogiske og samfundsmæssige opgaver ved overordnet pædagogisk planlægning og i forhold til kommunikation –f.eks hjemmeside. Desuden arbejder vi med enkeltstående temaer i forhold til  forældremøder samt personaleweekender. Dette foregår i høj grad på personale møder, eller ved særlige møder mellem relevante parter; pædagog, forældre psykolog/ sprog konsulent mm  på personalemøder vendes disse ting og der tages højde for disse i den almindelige pædagogiske planlægning. Den studerende forventes at deltage i personale møder og her kan den studerende inddrages når det er relevant og hensigtsmæssigt. Under alle omstændigheder er den studerende med i diskussion og refleksion og  planlægning.af daglige aktiviteter, hvor disse perspektiver inddrages

målsætning, tilrettelæggelse og organisering af pædagogisk praksis, herunder om pædagogiske metoders effekter,

målsætte, tilrettelægge, gennemføre og evaluere pædagogisk praksis med inddragelse af viden om effekten af forskellige pædagogiske metoder,

Dette arbejder vi med på personale møder men også i dagligdagen. De dybere pædagogiske mål og perspektiver diskuteres på personalemøderne hvor fokus bestemmes og i dagligdagen planlægger og organiserer vi ud fra disse.

Den studerende vil være en del af denne proces og også i vejledningen have fokus herpå. Den studerende kan med vejleder eller alene planlægge og gennemføre et projekt-pæd.praksis, eller observere og evaluere på en pædagogisk praksis udført af andre. Vi vil i vejledningen evaluere og reflektere over dette.

Evaluerings-, undersøgelses- og dokumentationsformer,

Dokumentere og evaluere egen deltagelse i pædagogisk praksis, herunder reflektere over kvaliteten i egne læreprocesser,

Vi arbejder meget med billedokumentation i forhold til børn og forældre og indimellem i forhold til egen praksis. Vi bruger også fortælling som dokumentation.. I forhold til personalegruppen arbejder vi med forskellige strukturerede dialoger til at undersøge praksis. Dette kan den studerende stifte bekendtskab med på personalemøder.

såvel den sundhedsmæssige som den dannelsesmæssige

betydning af sunde madvaner, måltidskultur, hygiejne og indeklima.

anvende viden om sundhed og sundhedsfremme i tilrettelæggelsen af det pædagogiske arbejde.

Den viden vi har benytter vi i dagligdagen, indimellem beslutter vi tiltag når der er behov for det, dette vil vi delagtiggøre den studerende i. Vi lægger desuden vægt på at det at spise er en rar oplevelse, det vil vi ligeledes formidle til den studerende.

 

 

Anbefalet litteratur i 1. praktik:

 

 

 

 

Praktikvejledning i 1. praktikperiode

 

Organisering af praktikvejledning

Hvordan er praktikvejledningen organiseret og tilrettelagt?

Hvordan inddrages den studerendes portfolio?

Der er asat 1,5 time ugentligt

Den studerende fremlægger sin portefolio og vejleder og studerende har punkter til samtale og refleksion. I fht praksis, portefolio og læringsmål.

 

 

 

 

Indtast brugernavn og adgangskode, for at logge ind på intranetfunktionerne.

Åbningstider

Mandag -  Fredag:
åbningstid 7.00 - 17.00